Member Login:
 
Home
Executive Committee Members
Members
What is Plastic
Market Trends & Price Updates
Environment & Sustainability
Laws & Regulations
News & Updates
F.A.Q.
Download
Links
Contact Us
Privacy Statement
 
 

Content Search
 
 

Members Search
 
 
 
News & Update
 

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด The 3rd Thailand Plastics Awards 2017 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 60


รายละเอียดการประกวดต่าง ๆ

ประเภทกลุ่มผู้ที่ส่งประกวดผลงาน
- ประเภทผู้ประกอบการ
- ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป

หัวข้อสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. กลุ่มผู้ประกอบการ
- ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Housewares Products)
- บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (Food Packaging & Disposable Products)
- บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร (Non-Food Packaging)
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal care& Medical & Healthcare Products
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Products)
รางวัล
1. กลุ่มผู้ประกอบการ
สามารถส่งชิ้นงานได้ 5 หมวดประเภทรางวัล Gold Awards, Silver Awards, Bronze Awards และรางวัลชมเชย (ถ้ามี)
สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับผลงานที่ชนะรางวัล
1. มีสิทธิได้เข้าร่วม Business Matching กับสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ
2. สิทธิประชาสัมพันธ์บริษัทและผลิตภัณฑ์ผ่านหน้าสื่อหลักต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น
3. สิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ASEAN Plastics Awards 2018 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโอกาสเข้าร่วมประกวดเวที WorldStar Awards จัดโดย World Packaging Organization (WPO)
***เฉพาะชิ้นงานที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ชนะเวที ASEAN Plastics Awards


หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. คณะกรรมการจัดงานฯ จะเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินและคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
2. คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทประกวดของแต่ละผลงานตามความเหมาะสมผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและประเมินตามคุณภาพการผลิต ขั้นตอนในการผลิต ลักษณะการใช้งานและการออกแบบ
3. คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ที่จะให้รางวัลมากกว่า 1 รางวัลในการประกวดบางประเภท และไม่ให้รางวัลในการประกวดบางประเภทที่ไม่มีชิ้นงานใดเหมาะสม
4. ผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและประเมินตาม Innovation นวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค Manufacturing process ขั้นตอนการผลิตความยากง่ายในการผลิต Function หน้าที่การใช้งาน Safety Concern ความปลอดภัยในการใช้งาน Commercialization ความสามารถในเชิงพาณิชย์ Display รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า Environmental Concern การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Overall Impression ความประทับใจโดยรวม

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
- คณะกรรมการตัดสินจะเป็นผู้กำหนด


เงื่อนไขการสมัครผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก มาสเตอร์แบทช์ หรือสีสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปพลาสติกแม่พิมพ์พลาสติก, ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก, นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

กติกาการส่งผลงานประเภทผู้ประกอบการ
- ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆ เช่น ผู้ผลิตผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ หรือผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ
- ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องผลิตและขึ้นรูปในประเทศไทย, ผลิตเพื่อการพาณิชย์, ต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์, ควรจดหรือขึ้นทะเบียนสิทธิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้ส่งเข้าประกวด (ไม่บังคับ)
- ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อ หรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)
- ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สำหรับผลงานที่มีการส่งซ้ำ จุถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น
- ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งผลงานใดเข้าประกวด มากกว่า 1 ประเภทผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบสมัครตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น
- ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกจะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกและจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)
สถานที่การส่งผลงาน
ประเภทผู้ประกอบการ
หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560
ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่ www.ftiplastic.com
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ โทร 02-345-1006 ติดต่อ ฝ่ายประสานงานกลุ่มฯพลาสติก
ค่าธรรมเนียม/ค่าสมัคร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ผู้ประกอบการทั่วไป ค่าธรรมเนียม/ค่าสมัคร 1,500 บาท/ผลงาน/ประเภท
สมาชิก (กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก) 1,000 บาท/ผลงาน/ประเภท

วิธีการชำระเงิน
· เงินสด/เช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ที่งานการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
· โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่บัญชี 009-1-70874-5
*** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 จึงไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าจ่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ) โปรดส่ง Fax ใบสมัคร พร้อมระบุที่อยู่ออกใบเสร็จ และใน Pay-in ทางโทรสาร 0-229-4654

 
 Download File
 

   
 
© 2010 http://www.ftiplastic.com All rights reserved.